Begrippen

Een huis kopen kost al genoeg, bezuinigen op een aankoopmakelaar is dan ook snel gedaan. Maar het inschakelen van een makelaar bij de koop van een huis kan je ook veel geld opleveren. Een aankoopmakelaar helpt u in het gehele aankoopproces van een woning.

Dat is de waarde van het kapitaal dat u heeft opgebouwd in het beleggingsdeel van uw beleggingshypotheek. Deze waarde krijgt u uitgekeerd op het moment dat u uw beleggingshypotheek beëindigt. Het is ook de uitkering die u ontvangt bij voortijdige beëindiging van een gemengde levensverzekering. Het bedrag dat u ontvangt kunt u gebruiken om (een deel van) uw hypotheek af te lossen.

Bij de aflossingsvrije hypotheek betaalt u maandelijks alleen rente en, de naam zegt het al, u hoeft niets iets af te lossen. Aan het einde van de looptijd betaalt u de hypotheeklening in een keer terug.
Voorwaarde bij deze hypotheekvorm is dat de waarde van uw huis een stuk hoger moet zijn dan het bedrag dat u leent.
AFM staat voor Autoriteit Financiële Markten. De Autoriteit Financiele Markten houdt toezicht op ondernemingen die actief zijn in sparen, lenen, beleggen, pensioenen en verzekeren.
Bij het afsluiten van een hypotheek betaalt u afsluitkosten (ook wel afsluitprovisie genoemd) aan de bank of financiële instelling. Deze kosten zijn fiscaal aftrekbaar en bedragen meestal rond de 1% van het leenbedrag.
Bij het afsluiten van een hypotheek betaalt u afsluitprovisie (ook wel afsluitkosten genoemd). Deze provisie is kunt u bij de aangifte van de inkomstenbelasting fiscaal aftrekken.
Een akte is een notarieel document waarin zaken worden vastgelegd. Akten waar u mee te maken krijgt bij het kopen van een huis zijn bijvoorbeeld de akten waarin de overdracht van een woning of een hypotheek wordt vastgelegd.
De akte van levering wordt door een notaris opgemaakt bij de eigendomsoverdracht van de woning. De notaris laat deze akte registreren bij het Kadaster.
Met een annuïteitenhypotheek lost u elke maand een deel van de hypotheek af en betaalt u rente. De bruto woonlasten zijn elke maand hetzelfde. Het kenmerk van een annuiteitenhypotheek is dat u in het begin veel rente betaalt en weinig aflost op de hypotheek. Aan het einde van de looptijd is dat precies andersom. Omdat alleen de rente aftrekbaar is van de belasting betekent dit dat uw netto woonlasten gedurende de looptijd van uw hypotheek langzaam toenemen.
Met het kopen van een appartementsrecht wordt de koper mede-eigenaar van het gebouw. Het appartementsrecht geeft het een aandeel van de eigenaar in het totaal weer (dit is bijvoorbeeld nodig voor de verrekening van onderhoudskosten en de opstalverzekering). Het recht ontstaat na het splitsen van het appartement in meerdere delen (de woon- en /gebruiksruimten. Overigens is niet ieder appartement, beneden- of bovenwoning een appartementsrecht.
Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering voorkomt u een te grote terugval in uw inkomen op het moment dat u arbeidsongeschikt raakt.
Asbest is tot in de jaren tachtig toegepast in en om veel huizen. Vaak gebeurde dit in de vorm van asbesthoudend cement. Platen van asbesthoudend cement bevinden zich vooral in gevels, het dakbeschot, in en rondom schoorstenen en in of bij de cv-installatie. Verder komt dit materiaal soms voor op galerijen van flats en als golfplaat op schuren en garages. Asbest komt ook voor in sommige soorten vinylzeil (verkocht tot 1983) en in een bepaald type oude, harde vinyltegel (tot 1985 verkocht). Asbest zit soms ook in oude huishoudelijke apparaten die warmte uitstralen of aan warmte worden blootgesteld. Denk hierbij aan bijvoorbeeld gaskachels, cv-ketels, oude haardrogers, strijkijzers en warmhoudplaatjes.

Niet-hechtgebonden is asbest sinds 1983 vrijwel niet meer toegepast.
Als er een kans bestaat dat er asbest aanwezig is, wordt er veelal een asbestclausule opgenomen in de koopakte. De tekst kan dan bijvoorbeeld zijn:
In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende stoffen aanwezig zijn. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen moeten speciale maatregelen worden getroffen, die staan beschreven in de Milieuwet. De koper verklaart in de clausule dat hij hiermee bekend is en vrijwaart daarmee de verkoper van iedere aansprakelijkheid als er inderdaad asbest wordt gevonden.

In woningen van voor 1982 kan asbest verwerkt zijn.
Assurantiebelasting moet betaald worden over de premie plus de kosten van een verzekering. Deze belasting is 7%.
Deze belasting wordt niet geheven op een levensverzekering, een ongevallenverzekering, een arbeidsongeschiktheidsverzekering, een ziektekostenverzekering, een transportgoederenverzekering en ook niet bij een herverzekering.
Bij deze rente is het rentepercentage dat u betaalt variabel. Het beweegt zich tussen een vooraf vastgestelde boven- en ondergrens. Valt de marktrente buiten deze grenzen, dan wordt het rentepercentage naar boven of naar beneden aangepast.
Als na het tekenen van het koopcontract de koop van de woning niet doorgaat, dan moet de koper een bedrag aan de verkoper betalen.
De bank verklaart met een bankgarantie dat zij garant staan voor dit bedrag als de koper zijn verplichtingen niet nakomt.
Vanaf het moment dat de koopovereenkomst van een woning tussen verkoper en koper is getekend krijgt de koper drie (werk-)dagen bedenktijd.
Gedurende deze periode kan de koper zonder opgaaf van reden afzien van de koop van de woning.

De wijze waarop de koper dit moet mededelen aan de verkoper staat in de koopakte beschreven.
Het belastbaar inkomen is dat gedeelte van het inkomen waarover inkomstenbelasting moet worden betaald.
Alle bijtel- en aftrekposten zijn hierin verwerkt.

De belastingaftrek betekent dat u bepaalde gemaakte kosten van uw bruto-inkomen mag aftrekken. Hierdoor krijgt u een deel van de normaal te betalen belasting terug. Wat precies uw belastingvoordeel is hangt af van de hoogte van uw inkomen.

Een verzekering die hypotheekadviseurs (geven van hypotheekadvies), taxateurs (maken van een taxatie van een woning), bouwkundig keurmeesters (uitvoeren van een bouwkundige keuring) en makelaars (begeleiden bij de aankoop en verkoop van woningen) afsluiten ten behoeve van de aansprakelijkheid die voortvloeit uit fouten die zij maken bij de uitoefening van hun beroep.

Een bestemmingsplan is bindend voor burgers. Dit plan bestaat uit een plankaart,  bebouwingsvoorschriften, een toelichting en een exploitatieopzet.

Op de plankaart kan een koper van een woning zien welke bestemming het perceel heeft dat de koper gaat kopen. In de bebouwingsvoorschriften staan bouwmogelijkheden en bestemmingen in dat gebied aangegeven en verder beschreven (zoals de goothoogten, de inhoud van de bouwwerken, de rooilijnen, de bebouwingsintensiteit etc.

Sinds 1 januari 2004 is de bijleen regeling van kracht. Deze regeling houdt in dat de overwaarde van uw oude huis gebruikt moet worden voor de aanschaf van uw nieuwe woning.
Voorbeeld: stel u heeft uw woning verkocht voor 200.000 euro. U had een hypotheek van 100.000 euro. De overwaarde is dan 100.000 euro. Volgens de bijleen regeling moet u het overwaarde weer investeren in uw nieuwe woning.

Stel uw nieuwe woning kost 350.000 euro. U mag dan een hypotheek afsluiten van 250.000 euro. Dat is 350.000 minus de 100.000 euro overwaarde van uw oude woning. De rente die u betaalt over de hypotheek van 250.000 mag als aftrekpost opvoeren bij de aangifte van de inkomstenbelasting.

Als u toch een hogere hypotheek afsluit dan is de rente over dit extra hypotheekbedrag niet aftrekbaar.
Een bedrag dat door een serieuze gegadigde wordt geboden met daarbij behorende eventuele ontbindende voorwaarden, opleveringsdatum en opsomming van roerende en onroerende zaken die bij dit bod behoren. 
Wilt u tussentijds uw hypotheek aflossen? Lees dan de voorwaarden goed na! Het kan zijn dat u een boeterente aan de hypotheekverstrekker moet betalen. Dit komt voor wanneer de rentevaste periode nog niet is verstreken en als de marktrente op het moment van aflossen lager is.
Indien u de hypotheek tussentijds aflost in verband met de verkoop van de woning, dan wordt meestal geen boeterente in rekening gebracht. Maar er zijn banken die dat wel doen. 
Jaarlijks mag u een bedrag op de hypotheek aflossen zonder dat er boeterente in rekening wordt gebracht. De hoogte van dit bedrag is meestal een percentage van de oorspronkelijke lening.
Bij een nieuwbouwwoning wordt de verstrekte hypotheek op een aparte bankrekening (een depot) gezet. Van het saldo wordt in verschillende termijnen de aannemer die het huis bouwt betaald.
Het maandelijkse rentepercentage dat u daadwerkelijk over uw hypotheekschuld betaalt. In de effectieve rente zijn de extra kosten meeberekend en het moment waarop betaald wordt.
Dit is het bedrag dat u aan de bank en/of verzekeraar betaalt voor uw hypotheek. Dit bedrag bestaat uit de hypotheekrente en eventueel de premie voor een levensverzekering of inleg op een beleggingsrekening. Hierbij is nog geen rekening gehouden met het belastingvoordeel.
Dit is de jaarlijkse heffing van de gemeente op grond die door de gemeente in erfpacht is gegeven. Net als de rente van een hypotheek is dit bedrag is fiscaal aftrekbaar. Informeer bij onze vestigingen naar erfpacht heffingen per gemeente.
Bij een verzekeringspolis kan een clausuleblad worden bijgevoegd. Op dit blad staan de clausules die op de verzekeringsovereenkomst van toepassing zijn beschreven. Een clausule is een aanvulling op de voorwaarden.
Bij de clickvast rente is rentepercentage dat u betaalt variabel. De rente kan stijgen tot een vooraf afgesproken maximum. Bereikt de marktrente dit maximum dan wordt de rente op dat moment vastgezet (geclickt) tot het einde van de clickvaste periode.
De personen die voor het opmaken van een authentieke akte persoonlijk ter ondertekening voor de notaris verschijnen. Ook wel: de verschijnende persoon.
Het lenen van geld om een extra bedrag beschikbaar te hebben. Bijvoorbeeld voor de aankoop van een boot, om op vakantie te gaan of om nieuwe meubels te kopen. De rente die je voor deze lening betaalt is niet aftrekbaar zoals de hypotheekrente voor uw eerste woning. De schuld valt in box 3.
De makelaarscourtage is de vergoeding voor de makelaar bij de aankoop of verkoop van uw huis.
De op dat moment geldende rente voor een nieuwe hypotheek of voor de verlening van een bestaande hypotheek met een bepaalde rentevaste periode.
De laagste rente in de periode dat de hypotheekofferte geldig is.
In depot geven betekent letterlijk: in bewaring geven. Een bouwdepot is een rekening waarop de hypotheek voor een nieuwbouwwoning wordt gestald en waarmee in termijnen de aannemer wordt betaalt. Ook bij een verbouwing kan er sprake zijn van een depot. Het extra hypotheekbedrag wordt dan in een (ver)bouwdepot gezet. De verbouwingskosten worden vanuit deze rekening betaalt. Bij een premiedepot wordt geld geparkeerd om de premies voor een levensverzekering te betalen.
De rentevergoeding die u ontvangt over het bedrag dat in depot staat.
Bij een echtscheiding wordt een huwelijk beëindigd. Alle juridische banden die de partners hebben worden via een echtscheiding verbroken. Bij de aankoop van een woning en het verkrijgen van een hypotheek is een goed opgesteld echtscheidingsconvenant belangrijk.
Dat is een document waarin afspraken worden vastlegt. Hierbij kunt u denken aan afspraken over het huis en wat er met de kinderen gaat gebeuren. Het echtscheidingsconvenant kan worden opgemaakt door (bijvoorbeeld) een advocaat. Het convenant wordt meegestuurd met het gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding.
De economische waarde van een woning is het bedrag dat een woning opbrengt als deze onder normale omstandigheden wordt verkocht (ook wel de onderhandse of vrije verkoopwaarde).
Bij deze hypotheekvorm vindt de vermogensgroei plaats via een beleggingsportefeuille. Op de einddatum wordt de lening afgelost met de waarde van de beleggingsportefeuille.
Dit is het maandelijkse rentepercentage dat u daadwerkelijk over uw hypotheekschuld betaalt. In de effectieve rente zijn de extra kosten meeberekend en het moment waarop betaald wordt.
Het eigendomsbewijs is een akte die door de notaris wordt opgemaakt bij de eigendomsoverdracht van onroerende zaken. De notaris laat deze akte registreren bij het kadaster.
Koper is pas eigenaar van onroerende zaken als de officiële overdracht is geweest bij de notaris. Dit gebeurt door ondertekening van de notariële akte van levering en inschrijving daarvan in het Kadaster (juridische levering) en overhandiging van de sleutels (feitelijke levering).
Eigenwoningbezitters moeten bij de aangifte van de inkomstenbelasting een bedrag dat is gebaseerd op de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde optellen bij hun inkomen. Over dit eigenwoning forfait moet vervolgens inkomstenbelasting worden betaalt. Voorheen heette dit het huurwaardeforfait.

Dit betekent dat anderen (zogenaamde derden) bepaalde rechten hebben op het gebruik van de grond en/of bebouwing.

Een erfdienstbaarheid staat in het eigendomsbewijs van de woning vermeld.    

Voorbeelden zijn: het recht van overpad, uitrit, het gemeenschappelijk gebruik van leidingen.

Bij sommige woningen is de woning zelf wel in eigendom maar de grond niet.
Erfpachtcanon is de heffing van de gemeente op grond die in erfpacht is gegeven. Dit bedrag is fiscaal aftrekbaar.
De Euribor (Euro Interbank Offered Rate) is de rente die banken in het Euro-gebied onderling hanteren. Aan de hand van de Euribor wordt de hypotheekrente vastgesteld.
Executie van een woning betekent dat de woning gedwongen wordt verkocht. Op een woningveiling betreft het veelal executieverkopen van woningen.

De executiewaarde van een woning is van belang op het moment dat een eigenaar van een woning de verplichtingen uit de hypotheekovereenkomst (rente en aflossing) lange tijd niet nakomt. Dan volgt meestal een gedwongen verkoop.

De executiewaarde is het bedrag dat de onroerende zaak bij gedwongen verkoop vermoedelijk zal opbrengen. Helaas klopt deze waarde vaak niet omdat woningen op veilingen veelal onder de executiewaarde worden verkocht.

De datum waarop een contract of een onderdeel van een contract afloopt.
U lost meer van uw hypotheek af dan waartoe u verplicht bent. Extra aflossingen zijn vaak boetevrij tot een bepaald bedrag of percentage. Vaak is dat 5 of 10% van de hoofdsom van de hypotheek.
Dat zijn kosten die worden gemaakt bij het afsluiten van een hypotheek. Voorbeelden van de kosten zijn: administratiekosten, afsluitkosten en hypotheekaktekosten (notaris) en kosten voor de Nationale Hypotheek Garantie.
Kosten die u maakt voor de financiering van uw woning mag u in mindering brengen bij het aangeven van uw inkomstenbelasting. Door aftrekposten, zoals bijvoorbeeld de notariskosten voor de hypotheekakte en de betaalde hypotheekrente, wordt het belastbaar inkomen lager.

Makelaars in Nederland kunnen zich bij een franchiseorganisatie aansluiten door onder dezelfde naam en voorwaarden samen werken. De franchiseorganisatie heeft strenge toelatingseisen.

Belangrijke redenen waarom steeds meer makelaars voor franchise kiezen zijn sterke marketing door bundeling van gelden, delen van kennis, kostenbeheersing en de landelijke uitstraling.  

Bij dit onderzoek wordt de fundering van de woning onderzocht op bouwkundige kwaliteit, draagkracht fundering, aantasting door een bacterie (palenpest) etc. Bij verkoop van woningen wordt in dergelijke situaties meestal een funderingsclausule in overeenkomsten opgenomen. Deze clausule sluit uit dat de verkoper aansprakelijk is te stellen is voor de kwaliteit van de fundering en eventueel funderingsherstel.
De GIW garantie- en waarborgregeling geeft extra garantie en zekerheid boven op de wettelijk een contractuele aansprakelijkheid van de bouwondernemer.
Het geeft de koper van een nieuwbouwwoning garanties op het gebied van afbouw van de woning bij faillissement van de bouwer, extra garantie bij ernstige constructieve gebreken en stelt hoge eisen aan de verwarming- en warmwaterinstallatie.
Als je in gemeenschap van goederen getrouwd bent, hebben jij en je partner in principe allebei recht op de helft van de bezittingen (woning) en schulden (hypotheek) die jullie hebben.
Een levensverzekering die uitkeert bij overlijden van verzekerde voor de einddatum of bij in leven zijn van verzekerde op de einddatum. Premie betaling tot overlijden of tot de einddatum. Deze verzekering wordt vaak gebruikt ter zekerheid van een hypotheek op levensverzekeringsbasis.
Een vorm van samenleven die wettelijk is geregeld en geregistreerd. Geregistreerd partnerschap heeft vrijwel dezelfde gevolgen als het huwelijk.
Wanneer een openbare verkoop van een object (bijvoorbeeld een huis) wordt gehouden, wijst de verkoper of de veilende hypotheekhouder het object aan de hoogste bieder toe om zo de koop rond te maken.
Iemand is handelingsbekwaam indien men meerderjarig is (18 jaar of ouder) of gehuwd is en mits men niet onder curatele is gesteld. Als u een woning verkoopt of aankoopt dient u handelingsbekwaam te zijn.
Iedere belastingbetaler heeft recht op een vaste korting op de te betalen belasting, de heffingskorting. Daarnaast zijn er extra heffingskortingen zoals arbeidskorting, ouderenkorting en kinderkorting.
Wanneer een woning (bijvoorbeeld door brand) wordt verwoest, is een bepaald bedrag nodig om de woning opnieuw op te bouwen. Dit bedrag is de herbouwwaarde.
Na afloop van een rentevaste periode doet de hypotheekverstrekker een voorstel voor een volgende rentevaste periode. Soms wordt uw huis opnieuw getaxeerd om te bepalen wat op dat moment de waarde is. Is de waarde van uw woning sterk gestegen, dan kan het zijn dat uw hypotheek tegen gunstigere rentecondities wordt verlengd.
Indien u een eigen woning heeft komt u het huurwaardeforfait ieder jaar tegen bij het doen van de aangifte inkomstenbelasting.
Dit is het bedrag dat u als eigenaar van een woning bij uw inkomen in uw belastingaangifte moet tellen. De huurwaarde bedraagt een bepaald percentage (wordt ieder jaar vastgesteld) van de WOZ-waarde.
De registratie van de eigenaar van bijvoorbeeld een woning en het de hoogte van de hypotheek in het hypotheekregister bij het Kadaster.

Onder inboedel wordt verstaan alle roerende zaken die tot de particuliere huishouding behoren van verzekeringnemer en haar/zijn in gezinsverband

 

Verzekering tegen de financiële gevolgen van schade (door bijvoorbeeld brand, waterschade, diefstal, etc.) aan roerende zaken (alles van enige waarde dat zich in huis bevindt).

Inbraakpreventie gaat volgens een klassenindeling samengesteld door de Stichting Kwaliteitsborging. De klassenindeling gaat op basis van een aantal punten (hoogte verzekerde som, hoogte attractieve zaken)
De preventie
B = (Bouwkundige maatregelen)
E = (Elektronische maatregelen)
C = (Compartimentering)

Daarnaast wordt aangegeven hoe de preventie dient te zijn.
S = standaard / N = normaal / Z = zwaar
Jaarlijkse aanpassing van de verzekerde som op basis van de welvaart (bij inboedel) of op basis van herbouwkosten (bij opstallen) door middel van een cijfer dat wordt vastgesteld door het CBS.
Het Kadaster geeft weer in welke stukken de grond in Nederland is verdeeld en aan wie elk van deze stukken grond toebehoort. Daarnaast geeft het informatie over hoe groot het grondoppervlak is, of er een bevel tot bodemsanering is of het pand op de monumentenlijst staat en welk kadastraal nummer het heeft.
Het kadastraal uittreksel is een overzicht met de basisgegevens van een vastgoedobject, schip of vliegtuig uit de kadastrale registratie op een bepaalde datum.
Het overzicht vermeldt onder andere: naam, adres, geslacht en geboortedatum van de kadastrale eigenaar, kadastrale aanduiding, oppervlakte, zakelijke rechten (met uitzondering van erfdienstbaarheden), belemmeringen, zoals aanduidingen in het kader van de Monumentenwet, aanduidingen in het kader van de Belemmeringenwet Privaatrecht (leidingen) en besluiten inzake de Wet Bodembescherming (vervuilingen), aanvullende registratie zoals verklaringen van erfrecht, wijziging in hypotheken en afkoop van erfpachtcanons.

Het uittreksel is bedoeld om aan te geven wie bij het Kadaster als eigenaar van een bepaald perceel staat geregistreerd op een bepaalde datum.
Levensverzekering met een eenmalige uitkering op de einddatum of bij eerder overlijden van de verzekerde. De uitkering is bestemd voor het aflossen van de hypotheek. Indien wordt voldaan aan een aantal in de wet genoemde voorwaarden dan is de uitkering uit de verzekering belastingvrij.
Het bedrag waarvoor de aannemer een nieuwe woning bouwt.
Een schriftelijk en onderhands koopcontract tussen kopers en verkopers waarin alle mondelinge overeengekomen afspraken worden vastgelegd en waarin eventueel ontbindende voorwaarden, bijzondere clausules en de lasten en verplichtingen worden opgenomen. Deze wordt meestal opgemaakt door de verkopende makelaar of door de notaris.
De Koopsubsidie is een maandelijkse belastingvrije bijdrage in de hypotheeklasten, die het aanschaffen van een eigen woning aantrekkelijker kan maken. De subsidie is afhankelijk van uw toetsinkomen, koopsom, hypothecaire leensom en leeftijd. Het toetsinkomen wordt bepaald aan de hand van uw bruto jaarinkomen plus dat van uw eventuele medebewoner. Er is geen maximum gesteld aan het inkomen voor de Koopsubsidie, maar naarmate u meer verdient, zal de subsidie minder worden. Dit is echter ook afhankelijk van de hoogte van uw hypotheeksom. Het is daardoor mogelijk dat het uiteindelijke bedrag aan subsidie op nul wordt vastgesteld.
Het totaal van kosten die de koper betaalt voor de overdracht van een woning. Hieronder vallen overdrachtsbelasting, notariskosten, hypotheekaktekosten, afsluitprovisie, makelaarscourtage en taxatiekosten.
De levenhypotheek is gekoppeld aan een levensverzekering. U lost tussentijds niets af maar spaart een bedrag in de levensverzekering. Aan het eind van de looptijd wordt de hypotheek met dit gespaarde bedrag afgelost.
Verzekering waarbij een afgesproken bedrag wordt uitgekeerd. De uitkering vindt plaats bij overlijden van de verzekerde. In dat geval heb je het over een overlijdensrisicoverzekering.
De levering van een woning is opgesplitst in twee delen. Bij de juridische levering wordt het perceel met de woning op naam van de koper gezet. Dit gebeurt middels het ondertekenen van de akte van levering bij de notaris. Ook wel transportakte genoemd. De feitelijke levering vindt plaats bij het overdragen van de sleutels.
Een notariële akte waarbij de onroerende zaak, in dit geval het huis wordt overgedragen.
De jaren tussen het afsluiten en het aflossen van de hypotheek.
Het bedrag dat uw hypotheek u elke maand kost aan rente en aflossing. De bruto-maandlast is het bedrag dat u elke maand betaalt, netto-maandlast is het bedrag dat overblijft als uw belastingaftrek verrekend is.
De vergoeding die een makelaar vraagt bij de aankoop of verkoop van uw huis. De makelaarscourtage is in Nederland in vergelijking tot andere landen in Europa niet hoog. Er zijn echter grote verschillen in Nederland. Veel makelaars vragen rond de 1,7% van de koopsom. En dat is dan nog exclusief btw ook. VG Makelaardij kan door haar voordelige werkwijze met een lagere vergoeding uit.
Mogelijkheid om bij verhuizing de bestaande hypotheekvoorwaarden (zoals rente en aflossingsvoorwaarden) mee te nemen naar de andere woning.
Meerwerk zijn kosten die gemaakt worden als u bij een nieuw te bouwen woning meer werk laat verrichten dan in de koop- aannemingsovereenkomst (het bestek) is voorzien.

Een milieuclausule wordt vaak in overeenkomsten opgenomen. Dit sluit aansprakelijkheid van de verkoper uit wat betreft de bodemgesteldheid en eventuele saneringsverplichtingen die daar uit kunnen voortvloeien. Iedere aansprakelijkheid van de verkoper voor bodem- en/of grondwaterverontreiniging wordt uitgesloten.

De koper kan de verkoper niet voor enige vorm van bodem en/of grondwaterverontreiniging aanspreken. Dit kan alleen als er sprake is van een verwijtbaar toerekenbaar handelen, nalaten of verzwijgen van de verkoper zelf.

Een garantie die u kunt krijgen bij uw hypotheek. U bent er dan van verzekerd dat wanneer u de hypotheek niet meer zelf kunt opbrengen, de restantschuld wordt betaalt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Met een NHG geeft de hypotheekverstrekker een rentekorting die kan oplopen tot 0,6%.
Het bedrag dat u maandelijks kwijt bent aan hypotheeklast. Het is de bruto maandlast min de terug te ontvangen belasting.
Onder nieuwwaarde wordt verstaan de prijs die men moet betalen, na een schade, om soortgelijke goederen van dezelfde soort en kwaliteit nieuw aan te kopen.
De rente die de hypotheekverstrekker op jaarbasis met u afspreekt. Hierbij is geen rekening gehouden met de bijkomende kosten en de momenten van betaling.
De kosten die de notaris berekent voor het opstellen van de hypotheekakte en de eigendomsakte (ook wel transportakte genoemd).
Een toezegging van de verkoper aan een gegadigde geen transactie met andere gegadigden te zullen bevorderen. Bezichtigingen door andere gegadigden blijven wel mogelijk.
Zonder ambtelijke (notariele) tussenkomst; opgemaakt tussen partijen onderling.
Verkoopwaarde van onroerende zaken die onder normale omstandigheden op de vrije markt worden verkocht. Dit in tegenstelling tot de gedwongen (executoriale) verkoop.
Een belasting die u betaalt aan de gemeente voor het eigendom en het gebruik van uw huis.
Hieronder dit begrip wordt verstaan de grond en alles wat zich daarop, of daarin bevindt, voor zover dat hiermee aard- of nagelvast verbonden is. Onroerende zaak wordt ook wel onroerend goed genoemd. Een taxateur van bijvoorbeeld VG Makelaardij waardeert onroerende zaken.
Dit zijn voorwaarden die in de koopakte worden opgenomen. Op grond van een ontbindende voorwaarden voorwaarde kan een koper de koopovereenkomst kosteloos ontbinden. Een ontbindende voorwaarde kan bijvoorbeeld zijn de financiering, het verkrijgen van een huisvestingsvergunning, het verkrijgen van de Nationale Hypotheek Garantie of de uitkomst van een bouwkundige keuring.
De definitie van opstal in opgenomen in de wet. Deze verstaat onder opstal onder andere die gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd (dat is inclusief bermen, leidingen etc.).
Een verzekering die schade aan de woning (opstal) dekt als gevolg van bijvoorbeeld brand, wateroverlast en blikseminslag.

Als een woning niet die eigenschappen heeft, die men van nieuwe(re) woningen kan verwachten, wordt vaak een ouderdomsclausule opgenomen in de koopakte.

Een voorbeeld is de volgende passage: "de koper verklaart ermee bekend te zijn dat de woning meer dan 70 jaar oud is, wat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit mogen worden gesteld aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe(re) woningen. Tenzij de verkoper de kwaliteit ervan heeft gegarandeerd, staat hij niet in voor de funderingen, leidingen voor de elektriciteit, water en gas, de riolering en de aanwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht."

De overbruggingsbescherming is een regeling waarbij de verkoper aan de koper een compensatie aanbiedt voor dubbele woonlasten van de koper.
Een lening die een bepaalde periode overbrugt tussen de betaling van de aankoop van een woning en de ontvangst van de opbrengst van de verkochte woning. Dit krediet (overbruggingshypotheek) wordt bijvoorbeeld verstrekt op basis van de overwaarde van de huidige woning, de hoogte van het inkomen en de hypotheek van de nieuwe woning.
Een door de notaris opgestelde akte bij de koop en verkoop van onroerend goed. De woning komt hierdoor officieel op uw naam te staan. Deze akte heet ook wel de transportakte.

Overdrachtsbelasting is de heffing van de overheid die (veelal) de koper van een woning moet betalen bij aankoop. De overdrachtsbelasting bedraagt op dit moment 2% van de marktwaarde. In de volksmond wordt het ook wel de Verhuisbelasting genoemd. Wanneer koper een woning onder de marktwaarde koopt, kan koper toch een hogere aanslag krijgen.

Wanneer in een overeenkomst BTW is opgenomen - en dat is meestal zo bij een nieuwbouwwoning - hoeft koper geen overdrachtsbelasting te betalen omdat de overheid dan al belasting int via de BTW.

De moderne benaming van het weduwen- en weduwnaarspensioen voor de uitkering die de partner van een verzekerde in een pensioenregeling ontvangt na diens overlijden.
Het ondertekenen van de hypotheek- en transportakte door koper, verkoper en notaris.
Het rentepercentage dat u betaalt is variabel en beweegt tussen een vooraf vastgestelde boven- en ondergrens. Valt de marktrente buiten deze grenzen, dan wordt het rentepercentage aangepast.
De polis is een schriftelijke bevestiging van de verzekeringsovereenkomst, zoals dit door de wet is voorgeschreven.
Stoppen met het betalen van de premie van een levensverzekering terwijl de verzekering blijft doorlopen tot de overeengekomen einddatum. Het premievrij maken heeft wel gevolgen voor het uit te keren bedrag.
Speciale voordelige rente die bij bepaalde nieuwbouwprojecten wordt aangeboden door hypotheekverstrekkers (vaak onder bepaalde voorwaarden).
U geeft het recht van hypotheek aan de geldverstrekker bij het afsluiten van een hypotheek. Blijft u in gebreke met de aflossing en wordt uw huis openbaar verkocht, dan heeft de geldverstrekker voorrang bij het vorderen van de opbrengst.
Recht dat de eigenaar van een erf heeft om over het erf van ander te gaan. De ander heeft de plicht dit te gedogen en het pad in stand te houden. Het recht hangt aan de onroerende zaak en blijft bij verkoop in stand.
Rechtsbijstand heeft als doel het verlenen van rechtshulp, dus geen vergoeding in geld maar in diensten.
Een verzekering die de kosten dekt van ondersteuning bij juridische geschillen.
Een goed (zoals een woning) dat niet van eigenaar kan wisselen zonder inschrijving in bepaalde registers.
Het deel van de hypotheekschuld dat nog niet is afgelost.
Dit zijn goederen die de koper van een woning kan overnemen van de verkoper. Over de roerende zaken hoeft de koper (bij kosten koper) geen overdrachtsbelasting te betalen.
Bij de koopakte zit standaard een lijst met roerende zaken. Roerende zaken zijn zaken die niet duurzaam verbonden zijn met het onroerend goed. Denk bijvoorbeeld aan gordijnen, verhuisbare vloeren, apparatuur keuken, meubels, opbouwverlichting etc.
Het uitschrijven van een hypotheek uit het Hypotheekregister als deze volledig is afgelost. De notaris royeert de hypotheek bij de verkoop van een woning.
Kosten voor collectief onderhoud, collectieve verzekeringen en overige voorzieningen aan een onroerend goed. Bewoners van flats, appartementen en gesplitste woningen hebben met servicekosten te maken.
Deze wordt opgemaakt als de feitelijke levering (het overhandigen van de sleutels) op een eerder tijdstip plaatsvindt dan de juridische eigendomsoverdracht bij de notaris. De koper zal moeten zorgen dat bij de feitelijke levering de onroerende zaak door hem wordt verzekerd.
Tijdens de looptijd spaart u kapitaal in een levensverzekering waarmee u aan het einde de hypotheek kunt aflossen. De rente over de spaarpremie is gelijk aan de hypotheekrente. Het bedrag dat aan het einde van de looptijd van de hypotheek is gespaard is net zo groot als de lening.

De Startersregeling is een initiatief van gemeenten en de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Het doel van de starterslening is het stimuleren van het eigenwoningbezit, bijvoorbeeld bij verkoop van woningen door woningbouwcorporaties maar ook bij nieuwbouwprojecten. De lening wordt door de gemeente verstrekt via het SVn. SVn beheert per deelnemende gemeente een revolverend fonds.

De starterslening is een flexibele lening die mee beweegt mee met de inkomensontwikkeling van het woningkopende huishouden. De lening overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van de woning en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie. Doordat de Starterslening wordt verstrekt onder Nationale Hypotheek Garantie lopen de gemeenten geen risico. Ook de ontvangers van de Starterslening lopen door de Nationale Hypotheek Garantie geen onaanvaardbare risico's. 

Dit is de belasting die moet worden betaald over eigendom dat is verkregen door overlijden (erfenis) of door een schenking.
Kosten voor de waardebepaling van het huis door de taxateur. De waarde is onder meer afhankelijk van de ligging, de grootte en de staat van onderhoud.
Een rapport waarin de door de taxateur vastgestelde waarde van de woning is vastgelegd.
Een bij de notaris opgesteld document waarin staat beschreven hoe er na het overlijden met de bezittingen en schulden van de overledenen moet worden omgegaan.
Een tophypotheek is een hoge hypotheek. De hypotheeklening is hoger dan de executiewaarde van de woning. De geldverstrekker vraagt meer rente (een renteopslag) voor een dergelijke hypotheek.
De juridische eigendomsoverdracht bij de notaris.
Een door de notaris opgestelde akte bij de koop en verkoop van een woning (onroerend goed). Deze akte wordt ook wel de leveringsakte genoemd. De woning komt met ondertekenen van deze akte officieel op uw naam te staan.
De notaris brengt kosten in rekening. Transportkosten zijn de kosten die in rekening gebracht worden voor de transportakte bij de verkoop van een huis.
Als u niet kiest voor een rentevastperiode, krijgt u te maken met variabele rentestanden. U betaalt per maand een bedrag afhankelijk van de rente.
Als men eigenaar is van een appartementsrecht, is men volgens de wet lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Samen met de overige eigenaren behartigt de VvE de gemeenschappelijke belangen in en rond het appartementencomplex.
Als u gaat verhuizen, dan heeft dit gevolgen voor de hypotheek. In de verhuisregeling, die is opgenomen in uw hypotheekakte, staan alle voorwaarden vermeld.
Dit is een belasting van 1,2 % op de in box 3 vallende bezittingen (minus de schulden). De waarde van uw huis en hypotheekschuld vallen hier niet onder (box I).
Verpanding is vaak aan de orde bij een hypotheek. Een recht van pand wordt verleend op bepaalde goederen of producten om aan een schuldeiser zekerheid te geven dat hij zijn vordering bij voorrang boven andere schuldeisers kan verhalen.
In de hypotheekakte kan bijvoorbeeld worden vastgelegd dat de opbrengst uit een levensverzekering moet worden gebruikt als aflossing van de hypotheek en als onderpand.
Een volmacht is een verklaring van iemand dat hij een ander persoon de bevoegdheid geeft om bepaalde (rechts) handelingen voor hem uit te voeren.
Een uitnodiging tot het doen van een bod.
Bij een huis dat aangeboden wordt met vrij op naam achter de prijs betaalt de koper geen kosten. De kosten zijn voor rekening van de verkoper.
Dit is de waarde van een woning als deze vrij op de markt kan worden verkocht. Dit in tegenstelling tot de waarde bij een gedwongen verkoop. Dat noemt men de executiewaarde.
Een bedrag dat gestort wordt door de koper als zekerheid dat de koper aan zijn verplichtingen zal voldoen. Een alternatief is het stellen van een bankgarantie.

In een aantal gemeenten heeft u een woonvergunning nodig om er te kunnen wonen. Dat geldt voor huizen beneden een bepaalde koop- of huursom.

Deze vergunning krijgt u van de gemeente wanneer u aan een aantal voorwaarden voldoet, bijvoorbeeld woonachtig of werkzaam bent in de gemeente of in de regio.

Bij de Wet Onroerende Zaken vastgestelde waarde van onroerende zaken. Deze waarde wordt onder andere gebruikt bij de vaststelling van de hoogte van gemeentelijke belastingen en het huurwaardeforfait.

FAQ

Neen. Het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft namelijk in een vonnis bepaald dat de vraagprijs van een woning een uitnodiging is tot het doen van een bod. Als u de vraagprijs uit een advertentie of woninggids biedt, dan doet u een bod. De verkoper kan dan nog beslissen of hij uw bod wel of niet aanvaardt of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen. Hij kan zelfs besluiten de vraagprijs tijdens de onderhandelingen te verhogen.
De verkoper bepaalt waarvoor hij zijn woning verkoopt in overleg met zijn makelaar. De koper kan onderhandelen over de prijs, maar de verkoper beslist. Dat geldt voor alle zaken die de verkoper belangrijk vindt om over te beslissen of hij zijn woning aan deze koper wil verkopen. Als verkoper en koper het over deze zaken eens zijn, is er een koop. 

Soms besluiten verkoper en koper over een aantal minder belangrijke zaken, 'roerende zaken’ bijvoorbeeld, pas te onderhandelen als ze het over de hoofdzaken eens zijn. In een dergelijk geval kan een rechter wel bepalen dat indien partijen er over de bijzaken niet eens kunnen worden, nu ze het over de door hen zelf aangegeven hoofdzaken wel eens zijn, moeten doorgaan met onderhandelen tot er een redelijk resultaat is bereikt over de bijzaken.
Als de verkoper en koper het eens worden over de voor hen belangrijkste zaken bij de koop (dat zijn meestal de prijs, de opleveringsdatum en de ontbindende voorwaarden), dan legt de verkopende makelaar de afspraken schriftelijk vast in de koopakte. 

Ontbindende voorwaarden zijn dan een belangrijk onderwerp. U krijgt als koper niet automatisch een ontbindende voorwaarde. Wilt u bijvoorbeeld een ontbindende voorwaarde voor de financiering, dan moet u dit melden bij het uitbrengen van uw bod. Het is belangrijk dat de partijen het ook eens zijn over de aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden voordat de koopakte wordt opgemaakt. Naast de eerder genoemde punten worden meestal nog enkele aanvullende afspraken in de koopakte opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan de boeteclausule indien één van beide partijen zijn verplichtingen niet nakomt. 

Wanneer er door een consument een woning wordt gekocht bepaalt de Wet Koop Onroerende Zaken dat een koop pas is gesloten als deze schriftelijk is vastgelegd. Zolang geen koopakte is opgemaakt en deze door beide partijen is ondertekend, is er geen rechtsgeldige koop. 

Zodra de verkoper en de koper de koopakte hebben ondertekend en de koper (en eventueel de notaris) een afschrift van de akte heeft ontvangen, treedt voor de particuliere koper de wettelijke bedenktijd in werking. Binnen deze bedenktijd kan de koper alsnog afzien van de aankoop van een woning. Ziet de koper tijdens de bedenktijd niet af van de koop, zijn de financiën rond en vormen ook eventuele andere ontbindende voorwaarden geen obstakel meer, dan zal op de afgesproken opleveringsdatum de overdracht plaatsvinden bij de notaris.
De makelaar kan met meerdere gegadigden tegelijk onderhandelen. Dit dient hij echter wel aan de betrokkenen kenbaar te maken
U kunt niet afdwingen dat u in onderhandeling bent. U bent pas in onderhandeling als de verkoper reageert op uw bod. Dus: als de verkoper een tegenbod doet. Ook kan de verkopende makelaar uitdrukkelijk aangeven dat hij met u in onderhandeling is. U bent niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal overleggen.
Als de makelaar aangeeft ‘onder bod’ te zijn, betekent dit dat hij een serieuze gegadigde heeft, welke hij heeft toegezegd transacties met anderen niet te zullen bevorderen. Dit betekent echter niet dat bezichtigingen niet meer door kunnen gaan. De makelaar dient dan wel duidelijk aan te geven dat hij ‘onder bod’ is.
Kosten koper (k.k.) betekent dat de koper de kosten voor de overdracht van de woning voor zijn rekening neemt. De kosten koper is ongeveer 10 % van de koopprijs. Onder de kosten koper vallen de volgende kosten: 
- Overdrachtsbelasting; 
- Notariskosten voor de opmaak van de akte van levering; 
- Kadasterkosten voor inschrijving akte van levering. 

Naast deze kosten dient de koper, ook rekening te houden met: - Notariskosten voor de opmaak van de hypotheekakte; 
- Kadasterkosten voor inschrijving hypotheekakte. 

Onder de kosten koper vallen nooit de makelaarskosten. Als een verkoper een makelaar inschakelt voor de verkoop van zijn/haar woning dan zal de verkoper de kosten van deze makelaar moeten betalen. Als de koper een makelaar inschakelt voor de aankoop van een woning zal de koper de kosten van deze makelaar moeten betalen.
Gedurende de bedenktijd kan de koper de overeenkomst alsnog ongedaan maken. Zo wordt de gelegenheid geboden om bijvoorbeeld deskundigen te raadplegen. 
De bedenktijd duurt (minimaal) drie dagen en begint op de dag die volgt op de dag dat de koper de (door beide partijen) ondertekende akte of een kopie daarvan krijgt overhandigd. De bedenktijd eindigt tegen middernacht van de laatste dag van de bedenktijd. Het is dus niet van belang hoe laat de koper het afschrift van de akte heeft ontvangen
Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan wel eens over de voorwaarde van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. 

Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo'n optie nog wel gebruikelijk. Bij het aankopen van een bestaande woning wordt vaak ten onrechte het begrip 'optie' gebruikt. Dan heeft het de betekenis van bepaalde toezeggingen die een verkopende makelaar kan doen aan een belangstellende koper tijdens het onderhandelingsproces. Zo'n toezegging kan bijvoorbeeld inhouden dat een belangstellende koper een paar dagen de tijd krijgt om na te denken over een bod. De makelaar zal in de tussentijd proberen niet met een andere partij in onderhandeling te gaan. De belangstellende koper kan deze tijd gebruiken om een beter inzicht te krijgen in zijn financiering of in de gebruiksmogelijkheden van de woning. 

Een optie kunt u niet eisen; de verkoper en verkopende makelaar beslissen zelf of er in een onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan.
Neen. Onder de kosten koper vallen nooit de makelaarskosten. Als u ons inschakelt voor de verkoop van uw woning dan zult u de kosten van onze dienstverlening moeten betalen. Als de koper een makelaar inschakelt voor de aankoop van een woning zal de koper de kosten van onze dienstverlening moeten betalen.